Privacy

 

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Psychiatrie in de Praktijk

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Psychiatrie in de Praktijk

Bij Psychiatrie in de Praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 De plichten van Psychiatrie in de Praktijk

Psychiatrie in de Praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Psychiatrie in de Praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Psychiatrie in de Praktijk door te bellen en uw wensen door te geven of te vragen naar het aanvraagformulier die u vervolgens zelf kunt invullen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Psychiatrie in de Praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Psychiatrie in de Praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Psychiatrie in de Praktijk wisselt gegevens uit met uw huisarts (minimaal 1 keer per jaar en aan het begin van de behandeling), uw apotheek en eventueel uw behandelend medisch specialist. Daarbij gaat het om relevante medische gegevens van de behandeling binnen Psychiatrie in de Praktijk en om de medicatie die de praktijk aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe behandelaar kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude behandelaar het dossier overdraagt aan uw nieuwe behandelaar.  De oude behandelaar doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude behandelaar heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe behandelaar.

Uw medisch dossier wordt dan door uw oude behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Beveiliging van gegevens

Psychiatrie in de Praktijk draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Psychiatrie in de Praktijk kan informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vastleggen ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Psychiatrie in de Praktijk gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies (caches) en cookies (caches) van derden. Psychiatrie in de Praktijk heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies (caches) van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website van Psychiatrie in de Praktijk kan links naar externe websites en sociale media bevatten. Psychiatrie in de Praktijk heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Psychiatrie in de Praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Neem dan contact met ons op.